Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: smutno

Blogowanie i Internety:

Coś się kończy, ale czy coś się zaczyna?

Smutno, o zamknięciu pewnego internetowego Forum

Zan­im wynaleziono telewiz­ję i tele­turnieje, pod poję­ciem Koła For­tuny ludzie rozu­mieli to, że każdy z nas jest przy­czepi­ony do takiego, obra­ca­jącego się koła. Kiedy jesteśmy na górze, przy­trafi­a­ją się nam dobre rzeczy, a kiedy zjedziemy na dół – dotykaną nas nieszczęś­cia. A okresy dobrej i złej passy przy­trafi­a­ją się cyk­licznie, bo Koło For­tuny nieustan­nie się obra­ca.

Od początku miesią­ca w moim życiu zaczęły się przy­darzać złe rzeczy. Cały czas łudzę się, że niek­tóre z nich skończą się dobrze, choć rozsądek pod­powia­da, że na 99% tak się nie stanie. Ktoś pod­pal­ił lont, który powoli wysadza fun­da­men­ty zbu­dowanego przeze mnie świa­ta. Koło For­tuny obró­ciło się, znów jestem w jego dol­nej częś­ci i los powoli mnie przyg­ni­a­ta. A poza tymi wielki­mi nieszczęś­ci­a­mi dotyka­ją mnie też mniejsze, który­mi więk­szość ludzi pewnie zupełnie by się nie prze­jęła.

W sobotę takim na pozór błahym nieszczęś­ciem była wiado­mość, że moje ukochane, pol­skie forum poświę­cone Williamowi Ficht­nerowi kończy swo­ją dzi­ałal­ność. Nie chcę, żeby pamięć o tym wspani­ałym miejs­cu całkowicie zag­inęła. Dlat­ego piszę ten wpis. Choć zda­ję sobie sprawę, że nie ma to więk­szego sen­su, sko­ro moich Dyrdy­małów praw­ie nikt nie czy­ta.

Drobna Prywata, Zwierzaki:

Trzpiotka

O szczurach, smutku i radości

Pode­jrze­wam, że po zobacze­niu zdję­cia ilus­tru­jącego wpis, domyślac­ie się, co będzie dzisiejszym tem­atem. Tak, kupiłam nowego szczu­ra. I tak – będzie on bohaterem wpisu.

Ale uwa­ga! Jeśli z jakiegoś powodu nie intere­su­ją cię szczury i moje dyrdy­mały, jeszcze stąd nie uciekaj! Przeskocz do ostat­niej częś­ci wpisu i poświęć chwilę, na zapoz­nanie się z jej treś­cią. Nie pożału­jesz!