Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: rozrywka

Blogowanie i Internety, Techno-Bełkot:

Posprzątaj swój feed

Trudna sztuka „odlubiania”

Gdy­by na górze waszego ekranu w tele­fonie lub kom­put­erze zna­j­dowała się drukar­ka, która drukowała­by wszys­tko, co przewinęliś­cie pod­czas przeglą­da­nia Face­booka, to po roku wyszedł­by z tego wydruk dłu­goś­ci ośmiu kilo­metrów. Ile z tych treś­ci naprawdę was zain­tere­sowało, a ile bezre­fleksyjnie przewinęliś­cie dalej? Pytam o to, ponieważ ostat­nio dużo mówi się o post-prawdzie (która została słowem roku 2016), nato­mi­ast mało kto wspom­i­na o innej zmorze inter­ne­tu, jaką jest nad­mi­ar infor­ma­cji, które docier­a­ją do nas każdego dnia.

Czy­tam ter­az Mag­ię sprzą­ta­nia Marie Kon­do i odkryłam, że wiele rozwiązań zawartych w tym porad­niku od daw­na, intu­icyjnie sto­su­ję w przy­pad­ku inter­ne­tu. A sko­ro Marie Kon­do napisała kil­ka książek o tym, jak sprzą­tać mieszkanie, to stwierdz­iłam, że ja również mogę spisać swo­je prze­myśle­nia.