Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: rekla­ma

Bardziej Poważnie:

Cyga­nie­nie

Czy naprawdę trzeba tłumaczyć, że Rom to też Polak?

Kam­pa­nie spo­łecz­ne są waż­ne i nale­ży je orga­ni­zo­wać – co do tego nie ma wąt­pli­wo­ści. Muszą one jed­nak być prze­pro­wa­dza­ne w mądry spo­sób, ina­czej przy­nio­są wię­cej szko­dy, niż pożyt­ku. A o błąd nie­trud­no, cza­sem wystar­czy jed­no źle sfor­mu­ło­wa­ne zda­nie i całe prze­sła­nie część odbior­ców zin­ter­pre­tu­je na opak.

Ostat­nio codzien­nie jadąc do pra­cy mijam bil­bord kam­pa­nii Jed­ni z wie­lu. Akcja znów, z zało­że­nia jest słusz­na. Pro­blem w tym, że za każ­dym razem, gdy widzę pla­kat, dener­wu­je mnie on nie­mi­ło­sier­nie, bo odczy­tu­ję go nie do koń­ca tak, jak praw­do­po­dob­nie chcie­li­by tego jego twór­cy.