Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: reklama

Bardziej Poważnie:

Cyganienie

Czy naprawdę trzeba tłumaczyć, że Rom to też Polak?

Kam­panie społeczne są ważne i należy je orga­ni­zować – co do tego nie ma wąt­pli­woś­ci. Muszą one jed­nak być przeprowadzane w mądry sposób, inaczej przyniosą więcej szkody, niż pożytku. A o błąd nietrud­no, cza­sem wystar­czy jed­no źle sfor­mułowane zdanie i całe przesłanie część odbior­ców zin­ter­pre­tu­je na opak.

Ostat­nio codzi­en­nie jadąc do pra­cy mijam bil­bord kam­panii Jed­ni z wielu. Akc­ja znów, z założe­nia jest słusz­na. Prob­lem w tym, że za każdym razem, gdy widzę plakat, den­er­wu­je mnie on niemiłosiernie, bo odczy­tu­ję go nie do koń­ca tak, jak praw­dopodob­nie chcieli­by tego jego twór­cy.