Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Queen

Szafa Gra:

Cove­ry lep­sze od ory­gi­na­łów

Bo nagranie nowej wersji piosenki wcale nie jest proste

Czę­sto nie doce­nia­my twór­ców cove­rów, bo ci, zamiast wymy­ślić coś nowe­go, idą na łatwi­znę i kopiu­ją dzie­ła innych. Ale czy napraw­dę jest to takie pro­ste? W koń­cu nową wer­sję wszy­scy będą porów­ny­wać z ory­gi­na­łem. A dla słu­cha­cza przy­zwy­cza­jo­ne­go do tego co już zna, nie­co inna aran­ża­cja muzycz­na i głos nowe­go woka­li­sty mogą brzmieć nie­na­tu­ral­nie, fał­szy­wie i po pro­stu źle. I do tego jesz­cze ta pre­sja: zrób coś nie tak, twór­co cove­ru, a zosta­niesz potę­pio­ny za znisz­cze­nie legen­dy, zbez­czesz­cze­nie cze­goś, co dla nie­któ­rych jest wręcz świę­te.

Two­rze­nie nowych wer­sji pio­se­nek wca­le nie jest więc tak pro­ste, jak się wyda­je. I bar­dzo rzad­ko odno­szą one takie suk­ce­sy, jak ory­gi­na­ły (owszem, czę­sto przez jakiś czas kró­lu­ją na listach prze­bo­jów, potem jed­nak odcho­dzą w zapo­mnie­nie). Dziś przed­sta­wię wam kil­ka cove­rów, może nie­ko­niecz­nie bar­dzo zna­nych, ale takich, któ­re uwa­żam za lep­sze od swo­ich pier­wo­wzo­rów.