Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: pozytywnie

Głupie Dyrdymalenie:

Dobre rady starej baby

30 przemyśleń osoby, której właśnie stuknęła trzydziestka

Trzy­dzieś­ci lat – to brz­mi poważnie. Tym­cza­sem w głowie cią­gle jestem nas­to­latką (choć może nie tak do koń­ca, bo kiedy byłam nas­to­latką, próbowałam zachować się bardziej dorośle). I częs­to dzi­wię się, gdy ktoś powie do mnie „proszę pani” albo spo­jrzy zaskoc­zony, kiedy zro­bię coś niepoważnego.

Praw­da jest taka, że w życiu, trochę jak w grze – to, że wbiłeś na trzy­dzi­esty lev­el oznacza, że zdobyłeś dużo punk­tów doświad­czenia i możesz staw­ić czoło groźniejszym pot­worom. Ale wcale nie czyni cię mądrze­jszym od gracza na niższym poziomie.

Dlat­ego dzisi­aj, przy okazji urodzin, podzielę się z wami moim doświad­cze­niem. Nie dlat­ego, bo uważam się za osobę mądrą i wyk­wal­i­fikowaną do udziela­nia rad. Po pros­tu w ciągu tych trzy­dzi­es­tu lat zauważyłam kil­ka praw­idłowoś­ci, których nie dostrze­gałam w młod­szym wieku. I kto wie – może te „mądroś­ci” na coś się wam przy­dadzą? ;)

Drobna Prywata, Zwierzaki:

Trzpiotka

O szczurach, smutku i radości

Pode­jrze­wam, że po zobacze­niu zdję­cia ilus­tru­jącego wpis, domyślac­ie się, co będzie dzisiejszym tem­atem. Tak, kupiłam nowego szczu­ra. I tak – będzie on bohaterem wpisu.

Ale uwa­ga! Jeśli z jakiegoś powodu nie intere­su­ją cię szczury i moje dyrdy­mały, jeszcze stąd nie uciekaj! Przeskocz do ostat­niej częś­ci wpisu i poświęć chwilę, na zapoz­nanie się z jej treś­cią. Nie pożału­jesz!