Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: muzyka

Szafa Gra:

Widełka na empetrójkę

O filmikach, które brzmią tak świetnie, że… nie trzeba ich oglądać

Znaleźliś­cie kiedyś w internecie wideo, które spodobało się wam tak bard­zo, że moglibyś­cie je oglą­dać bez koń­ca? Ostate­cznie musieliś­cie jed­nak wró­cić do rzeczy­wis­toś­ci i oder­wać wzrok od ekranu. Czy w takiej sytu­acji nie odkryliś­cie, że samo słuchanie fil­mu, spraw­ia wam równie dużo fra­jdy, co jego oglą­danie? Mi zdarzyło się to wiele razy.

W dzisiejszym Dyrdy­male podzielę się z wami moi­mi ulu­biony­mi filmika­mi, które wyglą­da­ją świet­nie, ale pozbaw­ione obrazu – robią równie duże wraże­nie. Rozsiądź­cie się więc wygod­nie i załóż­cie słuchaw­ki lub pod­kręć­cie dźwięk, bo to jeden z tych wpisów, w których będzie niewiele do czy­ta­nia, za to sporo rzeczy do oglą­da­nia i słucha­nia.

UWAGA! Niek­tóre z podlinkowanych filmików zaw­ier­a­ją SPOILERY!

Szafa Gra:

Covery lepsze od oryginałów

Bo nagranie nowej wersji piosenki wcale nie jest proste

Częs­to nie doce­ni­amy twór­ców cov­erów, bo ci, zami­ast wymyślić coś nowego, idą na łatwiz­nę i kopi­u­ją dzieła innych. Ale czy naprawdę jest to takie proste? W końcu nową wer­sję wszyscy będą porówny­wać z ory­gi­nałem. A dla słuchacza przyzwycza­jonego do tego co już zna, nieco inna aranżac­ja muzy­cz­na i głos nowego wokalisty mogą brzmieć nien­at­u­ral­nie, fałszy­wie i po pros­tu źle. I do tego jeszcze ta pres­ja: zrób coś nie tak, twór­co coveru, a zosta­niesz potę­pi­ony za zniszcze­nie leg­endy, zbezczeszcze­nie czegoś, co dla niek­tórych jest wręcz święte.

Tworze­nie nowych wer­sji piosenek wcale nie jest więc tak proste, jak się wyda­je. I bard­zo rzad­ko odnoszą one takie sukcesy, jak ory­gi­nały (owszem, częs­to przez jak­iś czas królu­ją na lis­tach prze­bo­jów, potem jed­nak odchodzą w zapom­nie­nie). Dziś przed­staw­ię wam kil­ka cov­erów, może niekoniecznie bard­zo znanych, ale takich, które uważam za lep­sze od swoich pier­wow­zorów.