Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: motywacja

Głupie Dyrdymalenie:

Dobre rady starej baby

30 przemyśleń osoby, której właśnie stuknęła trzydziestka

Trzy­dzieś­ci lat – to brz­mi poważnie. Tym­cza­sem w głowie cią­gle jestem nas­to­latką (choć może nie tak do koń­ca, bo kiedy byłam nas­to­latką, próbowałam zachować się bardziej dorośle). I częs­to dzi­wię się, gdy ktoś powie do mnie „proszę pani” albo spo­jrzy zaskoc­zony, kiedy zro­bię coś niepoważnego.

Praw­da jest taka, że w życiu, trochę jak w grze – to, że wbiłeś na trzy­dzi­esty lev­el oznacza, że zdobyłeś dużo punk­tów doświad­czenia i możesz staw­ić czoło groźniejszym pot­worom. Ale wcale nie czyni cię mądrze­jszym od gracza na niższym poziomie.

Dlat­ego dzisi­aj, przy okazji urodzin, podzielę się z wami moim doświad­cze­niem. Nie dlat­ego, bo uważam się za osobę mądrą i wyk­wal­i­fikowaną do udziela­nia rad. Po pros­tu w ciągu tych trzy­dzi­es­tu lat zauważyłam kil­ka praw­idłowoś­ci, których nie dostrze­gałam w młod­szym wieku. I kto wie – może te „mądroś­ci” na coś się wam przy­dadzą? ;)

Czytanki:

Jesteś tym, do czego przywykniesz

Siła nawyku Charlesa Duhigga

Nigdy nie przepadałam za książka­mi motywa­cyjny­mi. Ale ponieważ na wios­nę postanow­iłam wziąć się za siebie, a Siła nawyku była aku­rat w pro­mocji, stwierdz­iłam „a co mi tam” i kupiłam ebooka. Zaczęłam czy­tać i bard­zo szy­bko doszłam do wniosku, że to było jed­no z najlepiej wydanych 9,99 zło­tych w moim życiu.