Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: kodo­wa­nie

Blogowanie i Internety, Techno-Bełkot:

7 admi­ni­stra­cyj­nych wty­czek do Word­Pres­sa

które ułatwią pracę na twoim blogu

W dzi­siej­szym Dyr­dy­ma­le przed­sta­wię wam sie­dem admi­ni­stra­cyj­nych wty­czek, bez któ­rych nie wyobra­żam sobie pra­cy w Word­Pres­sie. Przy czym, jak zawsze hip­ster­sko, będą to plu­gi­ny mniej popu­lar­nie, któ­rych nie znaj­dzie­cie w zesta­wie­niach typu Top10.

Techno-Bełkot:

Lego XXI wie­ku

Arduino

Zaczął się sezon komu­nij­ny i jeśli macie w rodzi­nie komu­ni­stę ze smy­kał­ką do maj­ster­ko­wa­nia oraz kom­pu­te­rów – zaraz dowie­cie się, jaki jest naj­lep­szy pre­zent, jaki może­cie mu spra­wić. Z resz­tą zabaw­ka prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku od lat sze­ściu do stu sze­ściu, więc będzie nada­wa­ła się na pre­zent dla każ­de­go maj­ster­ko­wi­cza. W tym tak­że dla was, jeśli krę­cą was takie rze­czy.

Ten cudow­ny gadżet nazy­wa się Ardu­ino. Nigdy wcze­śniej nie sły­sze­li­ście tej nazwy? Po prze­czy­ta­niu tego wpi­su będzie­cie się zasta­na­wiać jak to moż­li­we, że do tej pory Ardu­ino nie było wam zna­ne.

Zapiski Administracyjne:

Nowy, pra­wie pusty, ale pięk­nie zako­do­wa­ny

Witam na stronie nowych Dyrdymałów!

Oko­ło trzech mie­się­cy pla­no­wa­nia. Mniej wię­cej dwa tygo­dnie i kil­ka week­en­dów pisa­nia. Ponad dwa i pół tysią­ca lini­jek kodu. Jeden Word­Press. Jed­na Hoł­ka. I w koń­cu się uda­ło! Z dumą pre­zen­tu­ję nową odsło­nę mojej stro­ny www oraz Dyr­dy­ma­łów!