Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: J.R.R. Tolkien

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Straszne skutki odpadniętej farby

I o tym, jak sytuację uratowała pewna Drużyna

Kie­dy parę lat temu wpro­wa­dzi­łam się do nowe­go miesz­ka­nia, mój pokój prze­szedł pro­wi­zo­rycz­ny remont. Ozna­cza to, że wszyst­ko wyglą­da cacy, dopó­ki coś nie zacznie się sypać i nie będzie chcia­ło się tego napra­wić. Bo taka napra­wa może przy­nieść wię­cej szko­dy, niż pożytku.

Ostat­nio jed­nak zapo­mnia­łam o tej waż­nej zasa­dzie. Far­ba na ścia­nie przy łóż­ku zaczę­ła lek­ko odsta­wać. Wku­rza­ło mnie to, więc posta­no­wi­łam ten drob­ny zadzior ode­rwać. I tak ze ścia­ny odpadł frag­ment far­by wiel­ko­ści otwar­tej dłoni.