Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Grze­gorz Mar­kow­ski

Szafa Gra:

Ide­al­ne

Kilka mniej znanych piosenek Perfectu

Praw­do­po­dob­nie kie­dy pada sło­wo „Per­fect” usza­mi wyobraź­ni (bo prze­cież nie ocza­mi ;) sły­szy­cie Auto­bio­gra­fię, Koły­san­kę dla nie­zna­jo­mej, Chce­my być sobą lub inny szla­gier, któ­ry cza­sem leci w radiu. Ale prze­cież na tym doro­bek tego zespo­łu się nie koń­czy.

Dziś chcia­łam wam zapre­zen­to­wać moje ulu­bio­ne, mniej zna­ne utwo­ry Per­fec­tu (i tak się śmiesz­nie skła­da, że więk­szość z nich pocho­dzi z dwóch albu­mów). A nuż któ­ryś z nich wpad­nie wam w ucho!