Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: gra­fi­ka wek­to­ro­wa

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Strasz­ne skut­ki odpad­nię­tej far­by

I o tym, jak sytuację uratowała pewna Drużyna

Kie­dy parę lat temu wpro­wa­dzi­łam się do nowe­go miesz­ka­nia, mój pokój prze­szedł pro­wi­zo­rycz­ny remont. Ozna­cza to, że wszyst­ko wyglą­da cacy, dopó­ki coś nie zacznie się sypać i nie będzie chcia­ło się tego napra­wić. Bo taka napra­wa może przy­nieść wię­cej szko­dy, niż pożyt­ku.

Ostat­nio jed­nak zapo­mnia­łam o tej waż­nej zasa­dzie. Far­ba na ścia­nie przy łóż­ku zaczę­ła lek­ko odsta­wać. Wku­rza­ło mnie to, więc posta­no­wi­łam ten drob­ny zadzior ode­rwać. I tak ze ścia­ny odpadł frag­ment far­by wiel­ko­ści otwar­tej dło­ni.

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Her­bat­ka z Dok­to­rem

Uczyń swoją brytyjską puszkę na herbatę, bardziej brytyjską!

Sobot­nie zaku­py, wypa­trzy­łam pusz­kę do her­ba­ty w bry­tyj­skie „wzor­ki”. No i oczy­wi­ście nie mogłam się oprzeć i ją kupi­łam. Ale po powro­cie do domu obej­rza­łam swój nowy naby­tek i stwier­dzi­łam, że poza Big Benem, czer­wo­nym, dwu­pię­tro­wym auto­bu­sem i inny­mi rze­cza­mi, bra­ku­je mu jed­ne­go bry­tyj­skie­go ele­men­tu. Czym prę­dzej sia­dłam więc przed kom­pu­te­rem i posta­no­wi­łam zasta­ne bra­ki uzu­peł­nić. Dzie­lę się z wami efek­ta­mi mojej pra­cy, bo może ktoś z was jest podob­nym waria­tem jak ja, rów­nież ma taką pusz­kę z her­ba­tą i tak­że chciał­by ją nie­znacz­nie upięk­szyć.

AutoPromocja, EPIckie Studia, Grafika, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Fiat jaki jest, każ­dy widzi

O tym, jak za sprawą Malucha przekonałam się do wektorów

„Gra­fi­ka wek­to­ro­wa”, „Corel Draw” – te dwa ter­mi­ny do tej pory utoż­sa­mia­łam z cza­sow­ni­ka­mi taki­mi jak „nie lubię” i „nie potrze­bu­ję” oraz przy­miot­ni­ka­mi „brzyd­ki” i „nie­prak­tycz­ny”. Ostat­nio jed­nak coś spra­wi­ło, że się nawró­ci­łam i spoj­rza­łam na to wszyst­ko z zupeł­nie innej per­spek­ty­wy.