Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa

AutoPromocja:

Zako­do­wa­na od kuch­ni

Czyli o moim mocowaniu się z kamerą

Jeśli nie śle­dzi­cie mnie na Face­bo­oku (a może powin­ni­ście zacząć?) to śpie­szę donieść, że posta­no­wi­łam spró­bo­wać swo­ich sił na YouTu­be. Mój kanał nazy­wa się Zako­do­wa­na i pró­bu­ję w nim wyja­śniać laikom, o co cho­dzi w inter­ne­tach i innych nowo­cze­snych tech­no­lo­giach.

Przy oka­zji odkry­łam, że nagry­wa­nie fil­mi­ków wca­le nie jest takie pro­ste, jak się spo­dzie­wa­łam. I dzi­siej­szy wpis będzie o tym, jak krę­ce­nie pierw­sze­go odcin­ka Zako­do­wa­nej wyglą­da­ło od kuch­ni.