Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: ePub

Okiem Niepoczytalnego Bibliotekarza Cyfrowego:

Czytnik zmieni cię na lepsze

O urządzeniu, które uczyniło moje życie wspanialszym

Przez bard­zo dłu­gi czas byłam przysłowiowym szew­cem, który chodz­ił bez butów. Choć posi­adałam dużą wiedzę na tem­at e-czytel­nict­wa i wszys­t­kich zachę­całam do korzys­ta­nia z książek elek­tron­icznych, sama nie posi­adałam czyt­ni­ka ebooków. Sytu­ac­ja zmieniła się na początku wakacji, kiedy to stałam się szczęśli­wą posi­adaczką takiego urządzenia.

Wtedy nie przy­puszcza­łam jed­nak, że napiszę ten wpis. Myślałam, że wymi­ana papierowej książ­ki na czyt­nik będzie przy­pom­i­nała prze­si­ad­kę z walk­mana na odt­warza­cz mp3 – zmieni się nośnik danych i poprawi wygo­da użytkowa­nia, ale nie będzie to miało więk­szego wpły­wu na odbiór treś­ci. Z zaskocze­niem odkryłam jed­nak, że czyt­nik stał się dla mnie czymś więcej, niż tylko zami­en­nikiem papieru. I w pozy­ty­wny sposób zmienił kil­ka aspek­tów mojego życia.