Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: czy­tel­nic­two

Okiem Niepoczytalnego Bibliotekarza Cyfrowego, Wpisy Archiwalne - LiveJournal:

eBo­ok na przy­szłość

Książka na papierze, czy na czytniku?

W ostat­ni czwar­tek zawę­dro­wa­łam z Kasią i Ludwi­kiem "LUDzi­kiem" na spo­tka­nie dys­ku­syj­ne Oswo­ić ebo­oka. Wyda­rze­nie było bar­dzo cie­ka­we, dowie­dzia­łam się kil­ku nowych rze­czy, mia­łam moż­li­wość potrzy­ma­nia w dło­ni Kin­dla i iPa­da. Nie oby­ło się też bez kil­ku zasko­czeń… Ale wszyst­ko po kolei!