Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Corel Draw

AutoPromocja, EPIckie Studia, Grafika, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Fiat jaki jest, każ­dy widzi

O tym, jak za sprawą Malucha przekonałam się do wektorów

„Gra­fi­ka wek­to­ro­wa”, „Corel Draw” – te dwa ter­mi­ny do tej pory utoż­sa­mia­łam z cza­sow­ni­ka­mi taki­mi jak „nie lubię” i „nie potrze­bu­ję” oraz przy­miot­ni­ka­mi „brzyd­ki” i „nie­prak­tycz­ny”. Ostat­nio jed­nak coś spra­wi­ło, że się nawró­ci­łam i spoj­rza­łam na to wszyst­ko z zupeł­nie innej per­spek­ty­wy.