Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Ardu­ino

Techno-Bełkot:

Lego XXI wie­ku

Arduino

Zaczął się sezon komu­nij­ny i jeśli macie w rodzi­nie komu­ni­stę ze smy­kał­ką do maj­ster­ko­wa­nia oraz kom­pu­te­rów – zaraz dowie­cie się, jaki jest naj­lep­szy pre­zent, jaki może­cie mu spra­wić. Z resz­tą zabaw­ka prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku od lat sze­ściu do stu sze­ściu, więc będzie nada­wa­ła się na pre­zent dla każ­de­go maj­ster­ko­wi­cza. W tym tak­że dla was, jeśli krę­cą was takie rze­czy.

Ten cudow­ny gadżet nazy­wa się Ardu­ino. Nigdy wcze­śniej nie sły­sze­li­ście tej nazwy? Po prze­czy­ta­niu tego wpi­su będzie­cie się zasta­na­wiać jak to moż­li­we, że do tej pory Ardu­ino nie było wam zna­ne.