Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Blogowanie i Internety, Techno-Bełkot:

7 administracyjnych wtyczek do WordPressa

które ułatwią pracę na twoim blogu

W dzisiejszym Dyrdy­male przed­staw­ię wam sie­dem admin­is­tra­cyjnych wty­czek, bez których nie wyobrażam sobie pra­cy w Word­Pressie. Przy czym, jak zawsze hip­ster­sko, będą to plug­iny mniej pop­u­larnie, których nie zna­jdziecie w zestaw­ieni­ach typu Top10.

Po co to wymieniać?

W stopce mojej strony zna­j­du­je się link do pod­strony Kod na Stron­ie, na której wymieni­am wty­cz­ki do Word­Pres­sa, z których korzys­tam. Mam ku temu trzy powody. Po pier­wsze poda­jąc link do plug­inu w pewien sposób dzięku­ję twór­com wty­cz­ki za ich pracę. Po drugie takie dzi­ałanie wyda­je mi się być fair w sto­sunku do czytel­ników (trochę, jak z powiadomieni­a­mi o ciasteczkach – 99,9% z was to nie obchodzi, ale ta jed­na oso­ba na tysiąc poczu­je się lep­iej, jeśli zostanie o tym poin­for­mowana). I wresz­cie po trze­cie – robię to na wypadek, gdy­by twór­ca innej strony inter­ne­towej chci­ał któryś z wyko­rzys­tanych przeze mnie plug­inów zain­stalować u siebie. Dzię­ki temu ma wszys­tkie infor­ma­c­je podane w jed­nym miejs­cu i nie musi grze­bać w kodzie mojej strony, by sprawdz­ić, z jakich wty­czek korzys­tam.

W dziale Kod na Stron­ie wymieniłam jed­nak tylko te plug­iny, których dzi­ałanie może­cie zobaczyć. Nie wspom­i­nam tam o wty­czkach, które funkcjonu­ją jedynie w pan­elu admin­is­tra­cyjnym Word­Pres­sa, bo dla was nie mają one żad­nego znaczenia. Jed­nakże, ponieważ plug­iny te bard­zo ułatwia­ją mi pracę stwierdz­iłam, że warto poświę­cić im jeden wpis na Dyrdy­małach. Znów z jed­nej strony po to, by podz­iękować twór­com tych wty­czek, a z drugiej – by podzielić się infor­ma­c­ja­mi z inny­mi osoba­mi korzys­ta­ją­cy­mi z Word­Pres­sa.

Admin Post Navigation

W edy­torze strony/postu, wty­cz­ka doda­je lin­ki do poprzed­niej i następ­nej strony/postu. Może się wydawać, że to niewiele, ale mi Admin Post Nav­i­ga­tion zaoszczędz­ił wielu niepotrzeb­nych kliknięć.


Admin Post Navigation

Enable Media Replace (Zastępowanie Medium)

Zdarzyło się wam cza­sem, że wgral­iś­cie jak­iś obrazek na blo­ga, a potem znaleźliś­cie w internecie taki sam, ale w lep­szej rozdziel­czoś­ci, więc musieliś­cie usunąć starą wer­sję obraz­ka, wgrać nową, ponown­ie wstaw­ić ją do wpisu i na dodatek znowu uzu­pełnić metadane grafi­ki?

Dzię­ki Enable Media Replace (Zastępowanie Medi­um) może­cie po pros­tu nad­pisać stary obrazek nowym, zachowu­jąc jego metadane oraz położe­nie we wpisie.


Enable Media Replace

Network Shared Media

Plu­g­in dla osób, które mają na Word­Pressie uru­chomioną sieć wit­ryn. Pozwala w łatwy sposób obrazek z jed­nej wit­ryny w sieci pokazać na innej.

Net­work Shared Media do okien­ka „Dodaj medi­um” doda­je zakład­kę Net­work Shared Media, z której wybier­amy obraz­ki zna­j­du­jące się na innych wit­ry­nach w sieci.


Network Shared Media


Oczy­wiś­cie moż­na by zami­ast tego wgrać ten sam obrazek w inne miejsce po raz dru­gi, ale po co marnować miejsce na ser­w­erze? Poza tym link do grafi­ki z innej wit­ryny da się wkleić ręcznie, ale z pomocą wty­cz­ki robi się to po pros­tu szy­b­ciej.

Publish Confirm

Inter­fe­js Word­Pres­sa jest zapro­jek­towany o tyle lep­iej od Blog­gera, że przy­cis­ki zapisu­jące roboczą wer­sję wpisu i pub­liku­jące wpis zna­j­du­ją się w dość dużej odległoś­ci od siebie. Mimo to wciąż ist­nieje niebez­pieczeńst­wo, że zagapimy się i zami­ast w „Zapisz” klikniemy w „Pub­likuj”. Na szczęś­cie w tym przy­pad­ku także ist­nieje mała wty­cz­ka, rozwiązu­ją­ca duży Prob­lem Pier­wszego Świa­ta – Pub­lish Con­firm.


Publish Confirm


Plu­g­in dzi­ała po pros­tu tak, że kiedy klikniemy w „Pub­likuj” wyświ­et­la okienko z pytaniem, czy na pewno chce­my opub­likować post. Jeśli ktoś, podob­nie jak ja, jest gapą, to wty­cz­ka ta oszczędzi mu wielu stresów i przed­w­cześnie opub­likowanych postów.

Reveal IDs

Prosty plu­g­in dla bardziej zakodowanych adminów Word­Pres­sa. Jak dzi­ała? Po pros­tu pokazu­je numer ID wszys­t­kich stron, postów i mul­ti­mediów. Na co dzień wty­cz­ka jest co praw­da nieprzy­dat­na, ale jeśli potrze­bu­je­cie poz­nać ID jakiegoś obiek­tu na waszej stron­ie – Reveal IDs okaże się bard­zo pomoc­ne.


Reveal IDs

Thin Out Revisions

Praw­dopodob­nie zauważyliś­cie, że za każdym razem, kiedy klikniecie „zapisz”, Word­Press zapamię­tu­je, co napisal­iś­cie i pozwala potem wró­cić do danej wer­sji wpisu. Mech­a­nizm ten jest przy­dat­ny, kiedy tworzymy post, ale zbyteczny, kiedy już go opub­liku­je­my. Domyślne Word­Press nie usuwa bowiem starych i niepotrzeb­nych wer­sji roboczych, co prowadzi do tego, że baza danych zosta­je nimi zaśmiecona.

Cały ten prob­lem rozwiązu­je Thin Out Revi­sions. Wty­cz­ka może ograniczyć ilość wer­sji roboczych, pozwala nam ręcznie je usuwać i potrafi automaty­cznie kasować stare wer­sje postów, które zostały już opub­likowane.


Thin Out Revisions

W zamian za podpowiedzi…

To nie są wszys­tkie admin­is­tra­cyjne wty­cz­ki, z których korzys­tam. Tworząc to zestaw­ie­nie skupiłam się jed­nak na plug­i­nach mniej pop­u­larnych, częs­to skierowanych do wąskiej grupy odbior­ców, poszuku­ją­cych bard­zo konkret­nego rozwiąza­nia.

Napisałam ten wpis, ponieważ uważam, że wiedzą należy się dzielić, a dobre rozwiąza­nia – pro­mować. Nie zro­biłam tego jed­nak zupełnie za dar­mo. Wymi­ana wiedzy powin­na bowiem być obus­tron­na. Dlat­ego, jeśli korzysta­cie z Word­Pres­sa i używa­cie innych admin­is­tra­cyjnych wty­czek, które bard­zo ułatwia­ją wam pracę, napisz­cie o nich w komen­tarzach — może mi te plug­iny także się przy­dadzą?

źródło grafi­ki ilus­tru­jącej wpis: The­meFuse;
pozostałe ilus­trac­je pochodzą ze stron wymienionych wty­czek