Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Blogowanie i Internety, Techno-Bełkot:

7 admi­ni­stra­cyj­nych wty­czek do Word­Pres­sa

które ułatwią pracę na twoim blogu

W dzi­siej­szym Dyr­dy­ma­le przed­sta­wię wam sie­dem admi­ni­stra­cyj­nych wty­czek, bez któ­rych nie wyobra­żam sobie pra­cy w Word­Pres­sie. Przy czym, jak zawsze hip­ster­sko, będą to plu­gi­ny mniej popu­lar­nie, któ­rych nie znaj­dzie­cie w zesta­wie­niach typu Top10.

Po co to wymie­niać?

W stop­ce mojej stro­ny znaj­du­je się link do pod­stro­ny Kod na Stro­nie, na któ­rej wymie­niam wtycz­ki do Word­Pres­sa, z któ­rych korzy­stam. Mam ku temu trzy powo­dy. Po pierw­sze poda­jąc link do plu­gi­nu w pewien spo­sób dzię­ku­ję twór­com wtycz­ki za ich pra­cę. Po dru­gie takie dzia­ła­nie wyda­je mi się być fair w sto­sun­ku do czy­tel­ni­ków (tro­chę, jak z powia­do­mie­nia­mi o cia­stecz­kach – 99,9% z was to nie obcho­dzi, ale ta jed­na oso­ba na tysiąc poczu­je się lepiej, jeśli zosta­nie o tym poin­for­mo­wa­na). I wresz­cie po trze­cie – robię to na wypa­dek, gdy­by twór­ca innej stro­ny inter­ne­to­wej chciał któ­ryś z wyko­rzy­sta­nych prze­ze mnie plu­gi­nów zain­sta­lo­wać u sie­bie. Dzię­ki temu ma wszyst­kie infor­ma­cje poda­ne w jed­nym miej­scu i nie musi grze­bać w kodzie mojej stro­ny, by spraw­dzić, z jakich wty­czek korzy­stam.

W dzia­le Kod na Stro­nie wymie­ni­łam jed­nak tyl­ko te plu­gi­ny, któ­rych dzia­ła­nie może­cie zoba­czyć. Nie wspo­mi­nam tam o wtycz­kach, któ­re funk­cjo­nu­ją jedy­nie w pane­lu admi­ni­stra­cyj­nym Word­Pres­sa, bo dla was nie mają one żad­ne­go zna­cze­nia. Jed­nak­że, ponie­waż plu­gi­ny te bar­dzo uła­twia­ją mi pra­cę stwier­dzi­łam, że war­to poświę­cić im jeden wpis na Dyr­dy­ma­łach. Znów z jed­nej stro­ny po to, by podzię­ko­wać twór­com tych wty­czek, a z dru­giej – by podzie­lić się infor­ma­cja­mi z inny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi z Word­Pres­sa.

Admin Post Navi­ga­tion

W edy­to­rze strony/​postu, wtycz­ka doda­je lin­ki do poprzed­niej i następ­nej strony/​postu. Może się wyda­wać, że to nie­wie­le, ale mi Admin Post Navi­ga­tion zaosz­czę­dził wie­lu nie­po­trzeb­nych klik­nięć.


Admin Post Navigation

Ena­ble Media Repla­ce (Zastę­po­wa­nie Medium)

Zda­rzy­ło się wam cza­sem, że wgra­li­ście jakiś obra­zek na blo­ga, a potem zna­leź­li­ście w inter­ne­cie taki sam, ale w lep­szej roz­dziel­czo­ści, więc musie­li­ście usu­nąć sta­rą wer­sję obraz­ka, wgrać nową, ponow­nie wsta­wić ją do wpi­su i na doda­tek zno­wu uzu­peł­nić meta­da­ne gra­fi­ki?

Dzię­ki Ena­ble Media Repla­ce (Zastę­po­wa­nie Medium) może­cie po pro­stu nad­pi­sać sta­ry obra­zek nowym, zacho­wu­jąc jego meta­da­ne oraz poło­że­nie we wpi­sie.


Enable Media Replace

Network Sha­red Media

Plu­gin dla osób, któ­re mają na Word­Pres­sie uru­cho­mio­ną sieć witryn. Pozwa­la w łatwy spo­sób obra­zek z jed­nej witry­ny w sie­ci poka­zać na innej.

Network Sha­red Media do okien­ka „Dodaj medium” doda­je zakład­kę Network Sha­red Media, z któ­rej wybie­ra­my obraz­ki znaj­du­ją­ce się na innych witry­nach w sie­ci.


Network Shared Media


Oczy­wi­ście moż­na by zamiast tego wgrać ten sam obra­zek w inne miej­sce po raz dru­gi, ale po co mar­no­wać miej­sce na ser­we­rze? Poza tym link do gra­fi­ki z innej witry­ny da się wkle­ić ręcz­nie, ale z pomo­cą wtycz­ki robi się to po pro­stu szyb­ciej.

Publish Con­firm

Inter­fejs Word­Pres­sa jest zapro­jek­to­wa­ny o tyle lepiej od Blog­ge­ra, że przy­ci­ski zapi­su­ją­ce robo­czą wer­sję wpi­su i publi­ku­ją­ce wpis znaj­du­ją się w dość dużej odle­gło­ści od sie­bie. Mimo to wciąż ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo, że zaga­pi­my się i zamiast w „Zapisz” klik­nie­my w „Publi­kuj”. Na szczę­ście w tym przy­pad­ku tak­że ist­nie­je mała wtycz­ka, roz­wią­zu­ją­ca duży Pro­blem Pierw­sze­go Świa­ta – Publish Con­firm.


Publish Confirm


Plu­gin dzia­ła po pro­stu tak, że kie­dy klik­nie­my w „Publi­kuj” wyświe­tla okien­ko z pyta­niem, czy na pew­no chce­my opu­bli­ko­wać post. Jeśli ktoś, podob­nie jak ja, jest gapą, to wtycz­ka ta oszczę­dzi mu wie­lu stre­sów i przed­wcze­śnie opu­bli­ko­wa­nych postów.

Reve­al IDs

Pro­sty plu­gin dla bar­dziej zako­do­wa­nych admi­nów Word­Pres­sa. Jak dzia­ła? Po pro­stu poka­zu­je numer ID wszyst­kich stron, postów i mul­ti­me­diów. Na co dzień wtycz­ka jest co praw­da nie­przy­dat­na, ale jeśli potrze­bu­je­cie poznać ID jakie­goś obiek­tu na waszej stro­nie – Reve­al IDs oka­że się bar­dzo pomoc­ne.


Reveal IDs

Thin Out Revi­sions

Praw­do­po­dob­nie zauwa­ży­li­ście, że za każ­dym razem, kie­dy klik­nie­cie „zapisz”, Word­Press zapa­mię­tu­je, co napi­sa­li­ście i pozwa­la potem wró­cić do danej wer­sji wpi­su. Mecha­nizm ten jest przy­dat­ny, kie­dy two­rzy­my post, ale zby­tecz­ny, kie­dy już go opu­bli­ku­je­my. Domyśl­ne Word­Press nie usu­wa bowiem sta­rych i nie­po­trzeb­nych wer­sji robo­czych, co pro­wa­dzi do tego, że baza danych zosta­je nimi zaśmie­co­na.

Cały ten pro­blem roz­wią­zu­je Thin Out Revi­sions. Wtycz­ka może ogra­ni­czyć ilość wer­sji robo­czych, pozwa­la nam ręcz­nie je usu­wać i potra­fi auto­ma­tycz­nie kaso­wać sta­re wer­sje postów, któ­re zosta­ły już opu­bli­ko­wa­ne.


Thin Out Revisions

W zamian za pod­po­wie­dzi…

To nie są wszyst­kie admi­ni­stra­cyj­ne wtycz­ki, z któ­rych korzy­stam. Two­rząc to zesta­wie­nie sku­pi­łam się jed­nak na plu­gi­nach mniej popu­lar­nych, czę­sto skie­ro­wa­nych do wąskiej gru­py odbior­ców, poszu­ku­ją­cych bar­dzo kon­kret­ne­go roz­wią­za­nia.

Napi­sa­łam ten wpis, ponie­waż uwa­żam, że wie­dzą nale­ży się dzie­lić, a dobre roz­wią­za­nia – pro­mo­wać. Nie zro­bi­łam tego jed­nak zupeł­nie za dar­mo. Wymia­na wie­dzy powin­na bowiem być obu­stron­na. Dla­te­go, jeśli korzy­sta­cie z Word­Pres­sa i uży­wa­cie innych admi­ni­stra­cyj­nych wty­czek, któ­re bar­dzo uła­twia­ją wam pra­cę, napisz­cie o nich w komen­ta­rzach — może mi te plu­gi­ny tak­że się przy­da­dzą?

źró­dło gra­fi­ki ilu­stru­ją­cej wpis: The­me­Fu­se;
pozo­sta­łe ilu­stra­cje pocho­dzą ze stron wymie­nio­nych wty­czek