Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Szybki Wpis, Zapiski Administracyjne:

Możesz mi nawrzucać!

Jest dyrdymałowa ankieta do wypełnienia

Co łączy blogerów i ich czytel­ników? Jed­nym i drugim zależy na jakoś­ci blo­ga. Czytel­ni­cy chcą otrzymy­wać intere­su­jące treś­ci w wygod­nej formie, blogerzy prag­ną tworzyć dobre tek­sty, które przy okazji będą wyglą­dać ład­nie.

Chcę, by moje Dyrdy­mały były tak dobre, jak to tylko jest możli­we. I pode­jrze­wam, że ty, czytel­niku, także tego chcesz.

Wiem, że raczej nie roz­maw­iamy ze sobą w komen­tarzach. Dlat­ego postanow­iłam dać ci szan­sę wypowiedzieć się w inny sposób, za pośred­nictwem anki­ety. Pytam w niej, jak podoba­ją ci się Dyrdy­mały oraz próbu­ję lep­iej cię poz­nać (w końcu warto wiedzieć, do kogo się pisze ;) Żadne pytanie nie jest obow­iązkowe, więc jeśli nie wiesz lub nie chcesz na jakieś odpowiedzieć – możesz je pom­inąć. Przy czym było­by super, gdy­byś odpowiedzi­ał na wszys­tkie.

Anki­eta jest dla ciebie i dla mnie – tylko razem może­my spraw­ić, że Dyrdy­mały będą lep­sze. A prze­cież właśnie na tym zależy zarówno mi, jak i tobie!


To jak będzie?

Poświę­cisz chwilę na udzi­ał
w Dyrdy­małowej Ankiecie? :)


Aha, anki­etę możesz wypełnić do koń­ca październi­ka.