Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Głupie Dyrdymalenie, Wpisy Archiwalne - LiveJournal, Zapiski Administracyjne:

Ostrzeżenie na początek

Może blog nie skończy podobnie, jak pamiętnik?

Nigdy jeszcze nie pisałam blo­ga. Za to kil­ka razy zakładałam pamięt­nik. Ale żaden z nich nigdy nie miał długiego żywo­ta. Powód był prosty – miałam sło­mi­any zapał. Zaczy­nałam od szczegółowego notowa­nia praw­ie każdego dnia, a kończyłam na krót­kich notkach pojaw­ia­ją­cych się rzadziej, niż raz w tygod­niu. A potem stwierdza­łam, że pisanie pamięt­ni­ka właś­ci­wie nie ma sen­su i na tym się kończyła moja pamięt­nikars­ka przy­go­da.

Nigdy jeszcze nie pisałam blo­ga. Ale zda­ję sobie sprawę z tego, że to zobow­iązu­je nieco bardziej, niż pisanie pamięt­ni­ka. Dlat­ego obiecu­ję, że będę się starać (przy­na­jm­niej na razie).

Na początek ostrzegam jed­nak wszys­t­kich potenc­jal­nych czytel­ników – nie spodziewa­j­cie się po moich dyrdy­małach wiele, nie licz­cie na dużą ilość wpisów i nie oczeku­j­cie ode mnie wszys­tkiego innego, czego moglibyś­cie oczeki­wać.

Ale mimo to trzy­ma­j­cie kciu­ki, żeby jed­nak coś z tego wyszło. :)

źródło zdję­cia ilus­tru­jącego wpis: New Res­o­lu­tions

Wpis pochodzi z poprzed­niej odsłony blo­ga.

Został zredagowany i niez­nacznie zmody­fikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zobaczyć w ser­wisie LiveJournal.com.