Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Good Omens

Dobrze się zapowiada, Szybki Wpis:

Wszyst­kie zna­ki na nie­bie wska­zu­ją, że to będzie pie­kiel­nie dobre!

Zapowiedź Dobry Omen

Ostat­nio zachwy­cam się tra­ile­ra­mi głów­nie na Face­bo­oku, bo tak jest szyb­ciej i łatwiej. W tym przy­pad­ku muszę prze­zwy­cię­żyć leni­stwo i odno­to­wać tutaj: ekra­ni­za­cja Dobre­go Ome­nu, któ­ra będzie mia­ła pre­mie­rę w przy­szłym roku, jak na razie zapo­wia­da się fan­ta­stycz­nie!