Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Tydzień z Doctor Who

O przy­go­dach Dzie­wią­te­go, Dzie­sią­te­go i Jede­na­ste­go Dok­to­ra, agen­tach Tor­chwo­od, kuli­sach powsta­wa­nia seria­lu oraz masie innych, wspa­nia­łych rze­czy zwią­za­nych z uni­wer­sum Doctor Who.