Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Sceny Niezwykłe, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

It’s a Dinosaur!

Scena z filmu Park Jurajski / Jurassic Park

Kiedy w 1993 roku pre­mierę miał Juras­sic Park, wszyscy do kina szli przede wszys­tkim po to, by zobaczyć dinoza­u­ry. Scenę, w której pokazany został pier­wszy pre­his­to­ryczny gad trze­ba było więc nakrę­cić w taki sposób by ta zach­wyciła widzów, mimo iż ci wiedzieli, czego w filmie mogą się spodziewać. I moim zdaniem udało się to zro­bić naprawdę dobrze, bo ta sce­na, nawet oglą­dana po raz set­ny i sto pier­wszy wciąż zach­wyca oraz przypraw­ia o dreszcz emocji.


(jeśli wideo nie dzi­ała, kliknij TUTAJ)

To jeden z tych przy­pad­ków, gdzie wszys­tko świet­nie współ­gra ze sobą: pra­ca kamery, gra aktorów oraz ścież­ka dźwiękowa. A do tego jeszcze ten bra­chioza­ur, który choć obec­nie, w wer­sji HD momen­ta­mi ewident­nie wyglą­da na dok­le­jonego, to jed­nak wciąż robi wraże­nie. I to dużo więk­sze, niż wiele znanych ze współczes­nych filmów, gen­erowanych przez kom­put­er krea­tur.

Wpis pochodzi z poprzed­niej odsłony blo­ga.

Został zredagowany i niez­nacznie zmody­fikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zobaczyć w ser­wisie Blogspot.com.

źródło zdję­cia ilus­tru­jącego wpis: kadr z fil­mu Juras­sic Park