Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Witaj!

Jestem Joan­na Hoły, dla przy­ja­ciół Hoł­ka.

Kie­dy naj­dzie mnie wena, napi­szę jakieś opo­wia­da­nie, zro­bię zdję­cie lub zmon­tu­ję krót­ki fil­mik. Prze­ja­wy mojej rado­snej (a cza­sem poważ­nej) twór­czo­ści, znaj­dzie­sz w odpo­wied­ni­ch dzia­ła­ch, do któ­ry­ch lin­ki znaj­dzie­sz w nawi­ga­cji powy­żej.

Nato­mia­st w wol­ny­ch chwi­la­ch piszę Dyr­dy­ma­ły, czy­li moje blo­gi. I tak, blo­gi w licz­bie mno­giej – po co ogra­ni­czać się do jed­ne­go? Lin­ki do naj­now­szy­ch wpi­sów (oraz samy­ch blo­gów) znaj­dzie­sz poni­żej.

Cóż jesz­cze mogę dodać? Chy­ba tyl­ko, że życzę ci miłe­go poby­tu na mojej stro­nie inter­ne­to­wej!

Najnowsze wpisy na Dyrdymałach:

Najnowsze wpisy na Dyrdymałach Filmowo-Serialowych:

Aktualności na stronie głównej:

Bookmarki jak marzenie

()

bookmark

Jed­no z Praw Murphy'ego mówi, że pro­wi­zor­ka trzy­ma się naj­le­piej. Doty­czy to tak­że kodu na stro­na­ch inter­ne­to­wy­ch. Pół­to­ra roku temu uru­cho­mi­łam na Dyr­dy­ma­ła­ch mecha­ni­zm book­mar­ków, czy­li ikon­ki łań­cusz­ka umoż­li­wia­ją­ce lin­ko­wa­nie do dane­go miej­sca w tek­ście. Roz­wią­za­nie nie było ide­al­ne, ale jakoś dzia­ła­ło. Cią­gle powta­rza­łam sobie jed­nak: „jak tyl­ko znaj­dę czas, zako­du­ję to porząd­nie i tak, jak to sobie na począt­ku wymy­śli­łam”.

Podob­nie spra­wy mia­ły się z pustą prze­strze­nią, w kolum­nie po pra­wej stro­nie (widocz­ną dla osób czy­ta­ją­cy­ch Dyr­dy­ma­ły na kom­pu­te­rze).

I ostat­nio, w koń­cu zna­la­złam czas i wenę, by zako­do­wać to wszyst­ko tak, jak nale­ży! Lista zmian (kod w wer­sji: 3.0.8) pre­zen­tu­je się nastę­pu­ją­co:

  • Ład­niej­sze pod­po­wie­dzi po naje­cha­niu na book­mark.
  • Link do book­mar­ku kopiu­je się do schow­ka po klik­nię­ciu na iko­nę łań­cusz­ka – wystar­czy potem wci­snąć CTRL+V, by wkle­ić go gdzieś indziej!
  • Book­mar­ki (w tym te z lin­ka­mi do przy­pi­sów) prze­wi­ja­ją stro­nę tak, by pod­lin­ko­wa­ny tek­st poja­wiał się na środ­ku ekra­nu (a nie, tak jak to się dzie­je domyśl­nie – na samej górze).
  • W Dyr­dy­ma­ła­ch posia­da­ją­cy­ch śród­ty­tu­ły, w kolum­nie po pra­wej poja­wia się spis tre­ści, dzię­ki któ­re­mu moż­na szyb­ko prze­sko­czyć do inny­ch śród­ty­tu­łów (nie­ste­ty spis ten, podob­nie jak pra­wa kolum­na, jest widocz­ny TYL­KO na kom­pu­te­ra­ch!).
  • Wspo­mnia­ny spis tre­ści poka­zu­je tak­że wasz postęp czy­ta­nia (zakrę­co­ne kółecz­ka :)
  • Dodat­ko­wo popra­wi­łam kil­ka błę­dów zwią­za­ny­ch z wtycz­ka­mi. Przy­kła­do­wo po klik­nię­ciu na zdję­cie, to powin­no się wyświe­tlać w light­bo­xie (od jakie­goś cza­su mecha­ni­zm ten nie dzia­łał popraw­nie).
  • Poza tym w kodzie stro­ny poja­wi­ło się kil­ka mniej­szy­ch popra­wek.

Uff, to chy­ba wszyst­ko! Daj­cie znać, jak się wam podo­ba spis tre­ści (jeśli czy­ta­cie Dyr­dy­ma­ły na kom­pu­te­ra­ch) i nie bój­cie się korzy­stać z book­mar­ków!

Poza tym – jak zawsze – jeśli coś nie będzie dzia­łać lub dostrze­że­cie błąd, pro­szę, koniecz­nie mnie o tym poin­for­muj­cie.