Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Witaj!

Jestem Joan­na Hoły, dla przy­ja­ciół Hoł­ka.

Kie­dy naj­dzie mnie wena, napi­szę jakieś opo­wia­da­nie, zro­bię zdję­cie lub zmon­tu­ję krót­ki fil­mik. Prze­ja­wy mojej rado­snej (a cza­sem poważ­nej) twór­czo­ści, znaj­dzie­sz w odpo­wied­ni­ch dzia­ła­ch, do któ­ry­ch lin­ki znaj­dzie­sz w nawi­ga­cji powy­żej.

Nato­mia­st w wol­ny­ch chwi­la­ch piszę Dyr­dy­ma­ły, czy­li moje blo­gi. I tak, blo­gi w licz­bie mno­giej – po co ogra­ni­czać się do jed­ne­go? Lin­ki do naj­now­szy­ch wpi­sów (oraz samy­ch blo­gów) znaj­dzie­sz poni­żej.

Cóż jesz­cze mogę dodać? Chy­ba tyl­ko, że życzę ci miłe­go poby­tu na mojej stro­nie inter­ne­to­wej!

Najnowsze wpisy na Dyrdymałach:

Najnowsze wpisy na Dyrdymałach Filmowo-Serialowych:

Aktualności na stronie głównej:

Noworoczny lifting!

()

Witaj­cie w roku 2017, na odświe­żo­nej stro­nie! Oto lista mniej lub bar­dziej widocz­ny­ch zmian, jakie na was cze­ka­ją:

  • Fon­ty na stro­nie zosta­ły zmie­nio­ne. Mam nadzie­ję, że przy­pad­ną wam do gustu!
  • Na stro­nie głów­nej wita was nowa, faj­niej­sza wia­do­mo­ść. :)
  • Menu na górze stro­ny ma lep­szy, mobil­ny wygląd.
  • Z menu na górze stro­ny znik­nął dział INFO. Lin­ki do pod­stron w nim zawar­ty­ch (O mnie, Kod na Stro­nie) znaj­dzie­cie teraz w stop­ce stro­ny.
  • W stop­ce stro­ny znaj­dzie­cie też lin­ki do nowej pod­stro­ny: Mapa Stro­ny.
  • W pod­glą­dzie wpi­sów, na stro­na­ch głów­ny­ch blo­gów, nie wyświe­tla­ją się wstę­py do postów – dzię­ki temu jest bar­dziej przej­rzy­ście i nowo­cze­śnie.
  • Popra­wi­łam wygląd pod­stro­ny Fil­my.
  • W Gale­rii znaj­dzie­cie kil­ka nowy­ch zdjęć.
  • Pli­ki mają nowe, przy­jaź­niej­sze adre­sy URL. Zamia­st word­pres­so­we­go: joannaholy.pl/wp-content/uploads zaczy­na­ją się od bar­dziej „ludz­kie­go”: joannaholy.pl/pliki

I zmia­na naj­waż­niej­sza – stro­na zosta­ła prze­nie­sio­na na nowy ser­wer, dzię­ki cze­mu wszyst­ko powin­no teraz łado­wać się dużo szyb­ciej!