Strona główna

Wi­tam na mo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej!

W od­po­wied­nich dzia­łach znaj­dziesz moje opo­wia­da­nia, zdję­cia, ry­sunki, fil­miki oraz wiele, wiele in­nych.

Ży­czę mi­łego oglą­da­nia i po­zdra­wiam

Jo­anna Hoły

(Hołka)

Najnowsze wpisy na Dyrdymałach:

Najnowsze wpisy na Dyrdymałach Filmowo-Serialowych:

Aktualności na stronie głównej:

Na Nowy Rok

()

Nowy Rok warto za­cząć od cze­goś no­wego, dla­tego za­pi­sa­łam się na In­sta­grama. Moje fotki mo­że­cie po­dzi­wiać tu­taj!


Po­nadto po­wró­ci­łam na Tum­blr. I to po­dwój­nie!

Na Silly / Dyr­dy­mały będę lin­ko­wać cie­kawe rze­czy z in­nych tum­bl­rów. Na­to­miast na Dyr­dy­mały SVG będę wrzu­cać moje gra­fiki w SVG (z ra­cji tego, że nie two­rzę ich dużo, ten drugi tum­blr bę­dzie mniej ak­tywny... co nie ozna­cza, że nie warto na niego za­glą­dać ;)


Za­pra­szam do ob­ser­wo­wa­nia, laj­ko­wa­nia, sze­ro­wa­nia i tak da­lej. A poza tym: wszyst­kiego do­brego w No­wym Roku!